Beloningsbeleid.

Alle bestuurders, coördinatoren en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Eijsden-Margraten. De Vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Eijsden – Margraten zijn verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de VNG, afgesloten door de gemeente Eijsden – Margraten. Dit omvat o.a. een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en een ongevallenverzekering voor vrijwilligers.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Doelstelling:

Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatjes op een duofiets.

Fietsmaatjes Eijsden- Margraten zal starten vanuit 2 dorpskernen in de gemeente Eijsden-Margraten met 2 duofietsen waar per duofiets rond de 20 gasten (jong en oud) en vrijwilligers voor gematched gaan worden.

Werving inkomsten:

Financiële middelen zullen geworven worden middels subsidie aanvragen, donaties en organiseren van activiteiten.

Beheer en besteding van vermogen van de Stichting:

Het vermogen van de Stichting zal opgebouwd worden en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Daarnaast zal er budget gecreëerd worden voor promotie, en communicatie en voor vaste lasten als bankkosten en noodzakelijke verzekeringen.

Bij ontbinding van de Stichting zal een batig saldo worden besteed ten behoeve van een Anbi met een soortgelijke doelstelling.

In het jaarverslag en de jaarrekening zullen jaarlijks de activiteiten en financiële middelen worden verantwoord. Jaarlijks zal een kascontrole commissie de financiële stukken controleren en ter goedkeuring voorleggen.